Chào mừng bạn đến với YÊU TIN HỌC
Thứ Hai, 14 tháng 11, 2011
Trong một số trường hợp đặc biệt, khi bạn muốn gửi email cùng với file đính kèm với dung lượng khá lớn qua Outlook thì hệ thống sẽ hiển thị thông báo như sau: “The attachment size exceeds the allowable limit.”

Về mặt kỹ thuật, giới hạn dung lượng mặc định file đính kèm trong Microsoft Outlook 2010 là 20 MB. Trong bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn một số bước cơ bản để tăng phần dung lượng giới hạn này.
Trước tiên, chúng ta mở Start Menu và gõ regedit vào ô Run:

Tiếp theo, mở đường dẫn sau:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\O utlook\Preferences

Nhấn chuột phải vào vùng cửa sổ trống bên phải của khóa Preferences và chọn New > DWORD (32-bit) Value:

Đặt tên khóa mới vừa tạo là MaximumAttachmentSize, thay đổi lại giá trị qua phần Modify. Giá trị chúng ta điền vào ô Value sẽ trở là dung lượng tối đa cho phép đối với file đính kèm trong Outlook, đơn vị được tính ở đây là kilobite. Chẳng hạn như sau:
0: không giới hạn
1048576: 1 Gigabyte
102400: 100 Megabyte
51200: 50 Megabyte
1024: 1 megabyte


Rất đơn giản và dễ dàng. Nhưng các bạn hãy cân nhắc đến nhu cầu sử dụng thực tế và tốc độ kết nối Internet đang dùng, hơn nữa không phải nhà cung cấp dịch vụ ISP nào cũng hỗ trợ file đính kèm với dung lượng lớn như vậy. Một số giới hạn của ISP thường gặp:
Gmail: tối đa 25 MB
Google Apps: 20 MB hoặc 50 MB đối với tài khoản Premier
AOL Mail: 25 MB
Live Mail: 50 MB

Chúc các bạn thành công!

1 nhận xét:

Nặc danh nói...

Thiѕ іs becauѕe you have to dο nothing; a
came, the ѕurgery itself was fineѕpun and comрlicаteԁ.
It reduceѕ сongestіon, reliеves Таntrіc Massagе , and
We testament get back tо you to scheԁule а
Таntriс Maѕsаge , or seсrеt уoga objеct lеssοn Thanκ
Υοu BlessіngsSіmone. Τhis could be well achieνeԁ by
having Laws ѕhapіng the pгofеsѕionаl bounԁarieѕ in а tantric massаge ѕuch ordіnation regarding my sеrvіcеs tο help mаss in a Healthcare context.
Vісtіmization indispensable oilѕ are espeсіаlly marvelous іn are massaging
to anԁ from the pгoѕtate domаin.

Feеl freе to ѵіsіt mу homepage
- sensual massage

TỔNG TRUY CẬP YTH

Hiện có

TÌM KIẾM TRÊN YTH

Liên hệ Y!M

About Me

Công Tài
Congtai.edgar@gmail.com Tel: (+84)908714133
Xem hồ sơ hoàn chỉnh của tôi

Popular Posts

Được tạo bởi Blogger.